Adatkezelési szabályzat

 

Adatkezelési tájékoztató

Harmónia Ingatlaniroda ingatlanközvetítői tevékenységében

 

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

 

Bodóné Munkácsi Tünde e.v. továbbiakban szolgáltató, adatkezelő-, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Bodóné Munkácsi Tünde e.v. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://harmoniaingatlaniroda.hu/adatkezelesi-szabalyzat/ címen. Bodóné Munkácsi Tünde e.v. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Bodóné Munkácsi Tünde.e.v. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Bodóné Munkácsi Tünde e.v. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2.1. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné személyesen Ingatlanközvetítő Irodánkat, ingatlanközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások igénybevételét kérheti, amelyet szerződés formájában iktatunk.

Minden beérkezett e-mailt és személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 8 év elteltével törlünk.

 

Név: Bodóné Munkácsi Tünde e.v.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 11/b..

Nyilvántartási szám: K-726/2018-EV

Adószám:68157834-1-35

Telefonszám: 06 30 903 9962

E-mail: harmoniamarti@gmail.com

Ingatlanközvetítői tevékenységben kezelt weboldalak:

www.harmoniaingatlaniroda.hu

2.2 A kezelt személyes adatok köre szerződéses kapcsolatainkban  /ettől eltérő az online felületen indított érdeklődés – mely külön adatvédelmi tájékoztatóban található/

Szerződéses kapcsolataink az alábbi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak Ingatlan értékesítés tevékenységhez kapcsolódóan;

-Megbízási szerződés ingatlan értékesítésre vagy bérbe adásra

-Eseti megbízási szerződés ingatlan értékesítésére vagy bérbe adásra

 

Ezekben a szerződésekben kezelt személyes adatok:

 

Tulajdonos/ok adatai: -név - anyja neve – állampolgársága – közszereplői mivolta - lakcíme -

születésének helye és ideje - lakcím kártya száma - személyi igazolványának száma - személyi száma – adóazonosító száma - telefonszáma – email címe. Cég esetén: Cégadatok – adószám-cégjegyzék szám- tagok –székhely címe

Ingatlan adatok: - helyrajzi szám - négyzetméter adatok - ingatlan paraméterek - ingatlan állapota – ingatlan felépítése, szerkezete, anyagai – költségei –energetikai mutatója –ingatlan környezete – jogviszonyok –terhelések – karbantartások ideje és típusa – ingatlan értékesítési ára.  Szerződéskötés esetén, ha a Megbízó nem a Tulajdonos, szükség van egy Meghatalmazásra is, melyben a Tulajdonos meghatalmazza az ingatlan értékesítésének intézésével –és az által az Ingatlan közvetítő Irodát is.

 

Az alábbi szerződéses kapcsolatok az ingatlan keresésre irányulnak;

-Megbízási szerződés ingatlan keresésre

-Megtekintési nyilatkozat

-Vételi szándéknyilatkozat

 

 

Ezekben a szerződésekben kezelt személyes adatok:

 

Kereső ügyfél esetén /ingatlant keres, de még nem tekintett meg személyesen ingatlant, csak

ajánlatokat küld a részére az iroda, a Kereső ügyfél kérésére – az Ő általa megadott paraméterek szerint/ Kereső ügyfél neve – email címe – telefonszáma. Milyen ingatlan keres – keresési paraméterek. Megtekintő ügyfél esetén/ ingatlant kereső ügyfél, akinek kérésére a megadott paraméterekkel az iroda által kiajánlott vagy hirdetett ingatlan megfelel, és ezt megtekinti az iroda közreműködésével/ Megtekintő ügyfél –neve – címe – telefonszáma – email címe. Illetve a vele érkező személyek neve. Vételi szándékkal rendelkező vevőjelölt esetén /a megtekintett ingatlant szeretné megvásárolni/ vevőjelölt ügyfél: neve – anyja neve – állampolgársága - születési dátuma és helye - címe – telefonszáma –email címe – személyi igazolványszáma – lakcímkártya száma – személyi száma adóazonosító jele – ajánlott vételár az ingatlanra – az adás-vétel részletei.

 

2.3 Technikai adatok

Bodóné Munkácsi Tünde e.v. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során a szerződéseket és az ahhoz kapcsolódó mellékleteket papír alapon kezeli.

Gondoskodik arról, hogy: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Bodóné Munkácsi Tünde e.v. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Bodóné Munkácsi Tünde e.v. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Bodóné Munkácsi Tünde e.v. az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az e-mailek pedig a ww.harmoniaingatlan.hu vagy az harmoniamarti@gmail.com jelszóval védett levelező rendszerbe kerülnek.

 

3. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az Iroda kimondottan hírlevél szolgáltatást nem végez.

Ajánlatokat küld, de csak megkeresés után, ahol a Kereső ügyfél kérésére, az által megadott

elérhetőségére – email cím – az általa megadott ingatlan paraméterek szerinti ingatlan ajánlatokat küld a részére az Iroda. Itt szükség van arra, hogy a kereső ügyfél megadja az alábbi elérhetőségeit -Név – Email cím - Telefonszám -  hogy kérésére –az Ő által megadott paraméterekkel rendelkező eladó/kiadó ingatlanokról részére ajánlatot küldjünk.

A kereső ügyfél a szolgáltatást módosítani emailen vagy személyesen, írásban tudja, itt tud adatokat módosítani illetve kérni az adatai törlését, mert nem igényli tovább a szolgáltatást. Amennyiben nem kéri a szolgáltatást tovább vagy megtalálta a keresett ingatlant, de nem kérte adatainak törlését, úgy a hatályos adattörlési gyakorlat lesz alkalmazva.

 

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

 

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Ajánlat küldés céljából

Tájékoztatás kereső ügyfélrészére

Kereső ügyfél kérésére

Törlés kérésig vagy 8év

Megbízás –ingatlan eladás –Tulajdonos és ingatlan adatai

Adatok leellenőrzése – tulajdon lapon

szerződés jogtisztasága

Szerződés felbontásáig és / vagy 8 évig

Megbízás –ingatlan eladás – ingatlan adatai

Hirdetések, értékesítési együttműködések

szerződés teljesítése

Szerződés felbontásáig és / vagy 8 évig

Megbízás –ingatlan eladás – ingatlan adatai

Kereső – megtekintő – ügyfél részére

szerződés teljesítése

Szerződés felbontásáig és / vagy 8 évig

Megbízás –ingatlan eladás –Tulajdonos és ingatlan adatai vevőjelölt ügyfél adatai

Vevőjelölt ügyfél részére – Adás-vételi szerződést készítő Ügyvéd részére

szerződés teljesítése

Szerződés felbontásáig és / vagy 8 évig

Megbízás –ingatlan eladás –Tulajdonos és ingatlan adatai és/vagy Vételi szándéknyilatkozat – Vevő adatai

Hatóság részére, ha a jogszabályi előírásoknak nem felel meg az ügylet

szerződés jogtisztasága

8 évig

 

 

Hirdetések jellemzően az Ingatlan.com és Jófogás online portálokon.

Értékesítési együttműködés MIOSZ-szal és egyéb szerződéssel lefedett – adatvédelmi és jogi

szempontból tiszta partnerekkel.

 

 

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

 

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Bodóné Munkácsi Tünde e.v. Ingatlanközvetítői tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk Bodóné Munkácsi Tünde e.v részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

 

6 Az adatok fizikai tárolási helye

 Bodóné Munkácsi Tünde e.v ingatlanközvetítéssel kapcsolatos szerződései papír alapon vannak tárolva. Elzárt, gondosan tárolt helyen. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

7 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Bodóné Munkácsi Tünde e.v. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, kérheti a hibás adatok helyesbítését, változás esetén azok módosítását. Érintett a Harmónia Ingatlaniroda címére ( 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 11/b., ) megküldött levélben vagy a harmoniatundi@gmail.com e-mailcímre megküldött levélben bármikor megtilthatja személyes adatai további felhasználását olyan célra, amelynél az adatkezelés jogalapja az önkéntes hozzájárulása volt. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

 

9 Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Bodóné Munkácsi Tünde e.v. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 20………………………………………                                                              

               

 

 

                                                                                                             

                                                                                                                   ……………………………….

                                                                                                                                 átvevő

Harmónia Ingatlaniroda

    4400 Nyíregyháza
    +36 30 491-9397
    harmonianyiregyhaza@gmail.com

Eladó ingatlana van,
vagy épp ingatlant keres?

Adja meg adatait és segítünk!

Az Adatkezelési tájékoztatót elolvastam és elfogadom.
Üzenet küldése
Téglalakás
Családi ház
Építési telek
Panellakás
Ikerház
Garázs
Zártkert
Telephely
Társasház
Házrész